Stoppa industrihamnen i Bålsta!

2020-06-01 Beslut från Håbo kommun angående Gyproc

Gyproc har nu kommit igång igen med buller och damm efter det årslånga uppehållet pga renoveringsarbetet efter olyckan vid kajen. Nya klagomål har kommit in från boende.

Håbo kommun har nu agerat på våra klagomål, man har nu beslutat och meddelat oss följande.

1.  Gyproc ska utföra en ny bullerutredning (inklusive bullermätning från fartyg både under lossning samt när det bara ligger i hamnen)

2.  Gyproc ska ta fram en åtgärdsplan för att minska damningen. Gyproc ska tydliggöra vilka åtgärder som genomförs samt vilka ytterligare åtgärder som kan göras för att minska damning

Gyproc har meddelat Håbos Miljöavdelningen att:

  • man planerar för en bullermätning vecka 23 när de har fartyg i hamnen.
  • åtgärder för att minska och/eller justera belysning och strålkastare har utförts och miljöavdelningen har uppfattat det som att den frågan är löst
  • gällande klagomålen att fartygen oftast anlöper till hamnen till helger och att lossningen sker på nätter och över helgen är svaret 

”Fartyget har sin rutt den kör och vi kan inte påverka vilka dagar fartyget anländer. Vi vet på ett ungefär när det har åkt från Afrika och kan på det sättet uppskatta när det lastas i Spanien och sen tar det 10 dagar att köra upp hit.” samt ” 1-2 extra dagars väntetid kostar över 100k SEK per dygn så det är inte ekonomiskt hållbart att styra dagarna fartyget anländer.”

Du kan också läsa beslutet om att genomföra en bullerutredning, här

2020-04-15 NCC start igen

NCC meddelar oss att man nu påbörjat produktionen vid Lovön efter ett års försening i projektet. Transportstyrelsen har en ny entreprenör som kommer sätta igång med produktion i mitten av april.

NCC har ställt krav på Transportstyrelsen att få annan typ än båten Ronja, bla. på grund av bullret. Båten Jennifer besökte Kalmarviken i förra veckan och lossade sten. Så också i denna vecka.

2020-02-06

Under åren har klagomål på buller och damm skickats in till Håbo kommuns miljökontor som genomgående har undvikit eller negligerat att svara på dessa vilket vi anser vara tjänstefel.

Vi har nu äntligen fått ett svar på (idag 20 sidor långa) våra klagomål. Sammanfattningsvis slår man ifrån sig och svarar i korthet följande:

Avseende buller, Gyproc behöver komma i ordinarie drift innan miljöavdelningen kan ställa krav på att bullermätning utförs.
Enligt slutrapporten för bullermätningarna har riktvärden inte överskridits så att det kan bedömas utgöra en olägenhet enligt miljöbalken.

Avseende damning, enligt tidigare utredning som miljöavdelningen genomfört fastslogs det att det inte går att styrka att dammet kommer från Gyproc.
Miljöavdelningen utreder inte detta vidare då beslut är taget 2016-05-17.

När det gäller klagomål angående strålkastare har ett tillsynsärende startats och handläggare kollar på ärendet.

Våra kommentarer till detta är:
Miljökontoret i vår kommun som ska ta tillvara på medborgarnas intressen och krav på god miljö hänvisar således till en bullermätning som gjordes under förmiddagen den 8 maj 2018 av Gyproc själva. Vad gäller klagomål på damm är det således 4 år sedan mätningar gjorts.
Med andra ord underkänner Miljökontoret och bortser från alla klagomål som inkommit successivt under senaste år.

Ofattbart!

Några färska fotografier:

Bara vattenånga eller?

Gipshantering i öppen och dammig miljö.

2020-01-01

Efter ett års upphåll och en behaglig tystnad i Kalmarviken har nu Gyproc kommit igång igen och vi ser fram mot en fortsatt dammig och bullrig miljö. En nyhet är också att Gyproc/Saint-Gobain satt upp en rejält kraftig belysning kring och på sin industribyggnad som lyser dag och natt över viken. Varför? har vi inte fått svar på, endast beskedet ”så ska det inte vara”. Så orosmolnen har hopat sig inför år 2020.

2019-05-29 Möte med Håbo kommun ang information och buller

Arbetsgruppen har träffat Håbos kommunledning och miljökontoret den 27 maj. Avsikten med mötet var att föra en dialog och regelbundet utbyta information och ge synpunkter kring miljöfrågor från de boende och andra som nyttjar Kalmarviken till rekreation.

Många har undrat vad som pågår i Kalmarviken och vad som händer med klagomålen på buller. Information har saknats från både kommunen och berörda företag.

Sammanfattningsvis

  • Kommunen kommer att göra långtidsmätning av buller då båttrafiken till NCCs hamn återupptas
  • Man lovar också att undersöka möjligheten att utöka mätningarna till att gälla även Cementa/Gyproc/Gyro samt att mäta vid de fastigheter som besväras av bullret
  • Gyproc/Gyro kommer utföra mätningar (efter krav från Miljö- och hälsomyndigheten) av partikelhalter i luften under pågående verksamhet
  • Ytterligare hastighetdämpande åtgärder på Stockholmsvägen vid Kalmarsand kommer att införas inom kort
  • NCC har haft samråd med Sjöfartsverket men inget beslut om hastighetsreglering har tagits. Miljökontoret kommer att bevaka bullervärdena vid sjötransporten till och från NCCs hamn när trafiken återupptas
  • Kommunen har idag inget bra system för att hantera enskilda klagomål vad det gäller återkoppling till den klagande. Man håller på att titta på olika lösningar för att förbättra detta
  • Kommunen kommer att snabbare lägga ut och förbättra informationen på Håbo Kommuns hemsida, exempelvis om Gyproc-olyckan, PEABs svetsning av avloppsrör, detaljplanen för Kalmarsand/rivningen av Silon
2019-05-21 Större arbeten i Kalmarviken

De arbeten som pågår inne i Kalmarviken utförs av PEAB för Stockholm Vattens räkning. Man konstruerar långa avloppsrör, 600m som senare kommer att fraktas till Stockholm

2019-05-15 Uppföljning av klagomålen

Många har skickat in klagomål via vår webb-sida. Eftersom fartygstrafiken i stort upphört har det varit rätt lugnt i år, bortsett från senaste tiden då man satt igång saneringsarbetet efter Gyproc’ olycka. Klagomålen sammanställs regelbundet och meddelats miljökontoren i Håbo och Upplands Bro.

Vi ser att Upplands Bro sköter dessa klagomål på ett bra sätt. Man bemöter och åtgärdar dessa i samråd med oss och berört företag, i dessa fall NCC Roads, på ett korrekt och tillfredställande sätt.

Vad gäller Håbo kommuns miljökontor upplever vi dess hantering av inkomna klagomål som i det närmaste obefintlig. Man återkommer inte med svar eller åtgärdsplaner vare sig till oss eller till den enskilde. Vi upplever inte att ärendehanteringen sköts på ett professionellt sätt. Kanske beroende på avsaknad av rutiner eller brist på systemstöd

2019-05-13 Reparatioenr efter olyckan på Gyproc

Gyproc har satt igång saneringsabetet efter olyckan/skredet av gips i september. Man kommer att muddra, förstärka kajen och mark samt konstruera nya dykdabler.

Det kommer att låta rejält högt de närmaste veckorna

2019-05-11 Inga fartyg i Kalmarviken

Sen 6 månader tillbaka är det lugnt i Kalmarviken. Inga fartyg anlöper, senast var det i mars, en av Cementas moderna båtar, Greenland som ju inte gör mycket väsen av sig och dessutom drivs med el vid tilläggningen till skillnad mot de flesta andra som har dieselmotorerna på vid utlastning, ibland flera dygn

Orsaker till detta är:

NCC Roads

Tunnelbygget för Förbifart Stockholm vid Lovön är försenat pga hävning av kontraktet med den italienska entreprenören. Ny upphandling ska ske och fartygstransporterna kommer igång tidigast vid årsskiftet 2019/2020

Cementa

Inbromsningen i konjukturen/byggande gör att behovet av fatygstransporter till depån i Bålsta har minskat

Gyproc

En olycka i hamnen i september 2018 har gjort att fatygstrafiken har ställts in. Inga fartyg har anlöpt sen i oktober 2018.

Orsaken till och konsekvensen av olyckan är ”sekretessbelagd”. Är det miljöfarligt?

2018-12-13 Länstyrelsen har gett Cementa tillstånd 

Länsstyrelsen har beviljat utökningen av Cemantas verksamhet enligt ansökan trots protester.

2018-09-01 Cementa ansökan om att utöka till 40 fartyg per år i Kalmarviken

I dag har Cementa en i stort sett obefintlig verksamhet med 2-3 fartygsanlöp per år. Nu vill man utöka till 40, med tillhörande lastbilstrafik. Och att ta emot 100 000 ton alkaliska produkter. Dammutsläppet ska öka med 0,5 kg per dygn enligt ansökan. Med nya alkaliska produkter, giftig flygaska och andra ”nya produkter” där man inte ser konsekvenserna av.

Vi har skickat in en protest mot utbyggnaden. Vi är övertygade om att ytterligare etablering är synnerligen olämplig för miljön och människors hälsa och kommer att bidra till att förstöra ett av kommunens värdefullaste naturområde vid Mälaren. Kalmarviken ska vara ett naturskönt område för rekreation året runt för tusentals människor.

Vi vill inte att Cementa flyttar sin miljöfarliga verksamhet från Stockholm och förlägger delar av den till Bålsta.

Utökning från i stort inga till c:a 22 st lastbilsrörelser med tunga lastbilar varje dag på våra vägar med allt vad det innebär med ökade olycksrisker, utsläpp och fara för oss och våra barn.

Idag har Håbo en hög kommunalskatt. Vi ser inte att en utökning av Cementas verksamhet skulle ge kommunen varken nya arbetstillfällen eller ökade skatteintäkter. Snarare skulle kostnaderna öka.

Bålsta behöver fler innevånare som betalar skatt. Inte skrämma bort dessa med en miljöfarlig industriverksamhet.

Håbo kommun har begärt anstånd till att svara senast 20 september.

2018-07-01 Cementa ansöker om att utöka till 40 fartyg per år i Kalmarviken

Cementa, som ägs av Heidelberg Cement group ansöker nu utökning av verksamheten i Kalmarviken som kommer att påverka boende och de som använder vattnet till rekreation.
Idag anlöper ett par enstaka båtar till Cementa. Man ansöker nu om en utökning upp till 40 st per år och samtidigt öka produktionen.
Vi förutsätter att Håbo Kommun stoppar det!

Den som vill yttra sig i ärendet ska göra det skriftligen till Länsstyrelsen, 751 86 Uppsala, senast den 28 augusti 2018.

Läs mer här

2018-06-27 Rapporten från Gyprocs bullermätning

Vi har läst rapporten från Gyprocs bullermätning. Arbetsgruppens uppfattning är att detta är en undermålig utredning och vinklad för att få ”bästa” resultat.

Mätningen skedde under förmiddagen, 5 timmar den 8 maj (!) under bästa förhållanden. Klagomålen på högt buller rör ju främst kvällar och helger. ”Resultaten” för perioder utöver de 5 timmarna är teoretisk uträknade, skattade och inte i överensstämmelse med verkligheten, vilket en längre mätperiod skulle visat.
Man har på intet sätt tagit hänsyn till de klagomål som inkommit.

Vår rekommendation till Miljöavdelningen är att det görs en ny bullermätning under en längre period, minst ett halvår, för att identifiera de områden som kan förbättras. Detta görs förslagsvis vid de fastigheter där klagomål rapporterats och vid tillfällen då vindriktningen enligt SMHI är vanligast.

Mätningen bör också göras vid de tillfällen då fartygen Oslo Forest (1-3) anlöper, vilka anses skapa mest buller.

2018-06-15 Klagomålen på buller – NCC

Upplands-Bro och Håbo kommun har diskuterat klagomålen om buller som kommit in via vår hemsida. Man är överens om att invänta resultatet från bullermätningarna som ska ske inom 3 månader efter att kajen färdigställts.
NCC har genomfört bullermätningarna och tillsynsansvariga inväntar nu rapporten med resultatet.
Miljöavdelningen i Upplands-Bro kommun kommer inte att sätta upp egen mätupprustning av buller, damm och trafik för att säkerställa att villkoren i deras tillstånd följs.
Det är verksamhetsutövarens ansvar att visa att de följer sina villkor. Om resultatet från bullermätningarna skulle visa att verksamheten inte följer sina villkor kommer Upplands-Bro kommun och Håbo kommun att ställa krav på en åtgärdsplan.

2018-05-11 Gyproc ska göra en Bullerutredning

Med anledning av de klagomål som kommit in via vår webbsida bl a. har Håbos Miljöförvaltning förelagt Gyproc att göra en bullerutredning. Skriftlig rapport ska redovisas den 15 juni 2018.

Glöm inte att rapportera in klagomål till på vår webb! Vi måste påverka för att få det bättre!

2018-05-07 Buller från båten Ronja vid lossning och start från NCC:s hamn

Många klagomål kommer in till http://www.stoppaindustrihamnenibalsta.nu/klagomal på att det bullrar på kväll och helg. Flera mäter upp ljudnivåerna med egna ”appar” till 50 – 60 dB. Även om detta inte är en certifierad mätmetod är det en indikation på att folk störs rejält. Man kan ladda ner och använda ex.vis appen ”Buller” från Arbetsmiljöverket anses ge ett hyfsat rättvisande resultat.

Vid samtal med NCC säger man sig vara medvetna om problemet. Några orsaker som nämnts är:

Anledningen till störningar från båten ”Ronja”, den båt som levererar kross från Förbifart Stockholm vid någon gång kring 21.45-22.00 är att Sjöfartsverket har gett tillstånd att lossa till 22.00. När båten lämnar hamnen har man aktern mot Kalmarsand. Motorer sitter i aktern och skapar den höga bullernivån.

Matarfickan till transportbandet har utförts på ett felaktigt sätt och monterats fel. Kanterna runt matarfickan är för låga. Dessutom har leverantören av transportbandet monterat detta på ett felaktigt sätt. NCC nämner att man har bekymmer med att lossningstiderna var alldeles för långa. Just lossningstiderna var ju något som både vi inom aktionsgruppen fokuserade mycket på i våra inlagor till domstolarna. Det låter verkligen högt från lossningen och vid vindstilla kvällar är det fruktansvärt. Vi förstår att boende i Kalmarsand har det värst men många kring hela viken klagar.

Här kan man höra hur det låter från bostäder i Kalmarsand.

2018-05-06 Ökat buller och damm från Gyproc

Man har i flertalet omgångar under våren lossat gips från fartyg där det dammat mycket. Ex.vis:

Den 12-16 april lossades fartyget Sea Carrier. Ett damm spred sig över viken under flera dagar (kvällar). Folk torkade av bord och vindskivor vid tre tillfällen. Gipshögar på Gyprocs industriområde är inte övertäckta. Lossning och transporter görs i fria luften.

Den 20 april pågår arbeten på Gyprocs område med uppmätta 55-62 dB efter kl 18:00.

Ett annat exempel från den 1 maj är att det pågår ett högt buller från Gyproc i flera timmar, under eftermiddagen och vid middagstid. Verkar vara fläktar som stör och med fordon som lassar material. Går ju inte att föra ett normalt samtal på uteplatser med våra gäster. Dessutom på 1 maj som är en helgdag.

Båten Oslo Forest båt bullrade, slamrade i mer än 60 dB på helgen 4 – 6 maj, fredag kväll, lördag, söndag och dessutom efter kl 18, måndag.

2018-03-29 NCC har kört igång

Vi konstatera att NCC kört igång. Detta med pompa och ståt på kvällen i högsta decibel. Du som inte kunde se TV eller väcktes vid 22:15-tiden ska veta att det var denna ”finska” båt Ronja som kördes i viken.

2018-03-14 Hamnen etablerad

Nu är hamnen klar. Vem vill åka skridskor där under broförbindelsen som NCC sa i sina argument för en fin miljö. Superfint?

2017-01-01 Protester

Nu har vi blivit många som protesterar!

Över 4 300 personer har skrivit på protestlistorna. Namnunderskrifter vid namninsamlingar och på webben. Motsvarar 30% av Bålstas innevånare. Eller 40% av den vuxna befolkningen!

I Facebook-gruppen är vi 1 220 medlemmar.

Vi ser också att många går in på vår webb, sen starten den 1 augusti 2015 är det över 8 000 personer som besökt hemsidan.

Även vår kommunledning i Håbo har yttrat sig mot mot en etablering av NCC:s exploatering. Likaså Upplands-Bro kommun.

Sammanlagt är det nu alltså över 5 000 personer som engagerat sig och vill att man stoppar storföretagen NCC:s och Cementas vidare exploatering av Kalmarviken och förstöra miljön för 10 000-tals människor för egen vinning!

2016-12-27 Högsta Domstolen ger inte prövningstillstånd

Tyvärr är det jag tråkiga nyheter så här de sista dagarna inför ett nytt år. Högsta domstolen har beslutat att inte lämna prövningstillstånd, vilket innebär att NCC:s tillstånd har trätt i laga kraft.

Varmt tack till alla som engagerat sig. Vi har gjort vårt bästa och kan i varje fall trösta oss med att kampen har gjort att NCC fått strängare villkor än vad de ansökte om då någon krossning inte får ske kvällstid.

Vad vi förstår av tidsplanen kan nu NCC sätta i gång med anläggningsarbetena (hamn, transportvägar, -band mm), vilket iofs många redan märkt, trafiken har redan nu ökat med stora lastbilstransporter, långt över hastighetsbegränsningen på 40 km/tim, på Stockholmsvägen.

Länk till HD:s beslut (personnamnen borttagna enl PUL)

2016-11-23 Högsta Domstolen ger igångssättningstillstånd utan laga kraft

HD har gett tillstånd till att påbörja arbetena utan att beslut om att våra överklaganden ska godkännas för prövning i HD. Beslut om ett sådant prövningstillstånd kan ta upp till (minst) ett halvår.

Konkret innebär detta att NCC köra igång på egen ”risk”, börja bygga vägar och riva skog och natur utan ett formellt godkännande har getts laga kraft.

Märkligt är det. Demokrati?

2016-09-23 Överklagande till Högsta Domstolen inskickade

Ett flertal överklagande är nu inskickade till HD. Deadline var den 23 september. Vissa kompletteringar har getts anstånd till den 21 september.

2016-08-26 Dom meddelad av Mark- och miljööverdomstolen

Tyvärr … Mark- och miljööverdomstolen ger NCC Roads tillstånd att uppföra en kajanläggning samt att under en period av tio år från det att kajanläggningen färdigställts, bedriva verksamhet. Man justerar bullervillkoren och inskränker verksamhetstiden för krossning och sortering. Domen finns utlagd här.

NCC Roads AB får ta köra igång innan domen har fått laga kraft, dvs omedelbart om man vill ta risken att överklagan till högsta domstolen går igenom.

Man kan bara förundras över domen som visar hur illa demokratin fungerar i Sverige. Allt känns uppgjort på förhand. Ingen annan slutsats går väl att dra?
– 38% av innevånarna protesterar och många vet inte ens om saken
– våra två kommuner säger NEJ
– ett enskilt storföretag får tillåtelse att exploatera för egna vinstintressen trots att alternativa platser och entreprenörer finns

Frågor till våra folkvalda Bålstapolitiker:
– vad kunde gjorts mer för att stoppa detta? Gör det att göra något nu? Skrivelser till regeringen? Kommittéer. Vad gör mp och s för att påverka sina partivänner i regeringen som ju sannolikt ligger bakom beslutet? Hur samordnar ni era aktiviteter med Upplands-Bros kommunledning?
– vad görs nu för att klara kommunens miljömål som går åt skogen. Våra barns hälsa?
– vad händer nu med planerna på bostadsbyggande, cykelvägar till våra bad etc?
– lastbilstrafiken genom våra bostadsområden?

Några frågor till domstolen:
– varför bemöts inte de enskilda yttrandena och kraven. Är det inte rimligt att man får en sakligt och vettigt svar på de yttrandena som gjorts där människor lagt ner 1000-tals timmar i engagemang?
– är det rimligt att man överlåter kontrollen av verksamheten till företaget själv? Ex.vis ska man själva mäta bullernivåer en gång per år, s.k. egenkontroll?
– varför ålägger man inte NCC att ordna så att lastbilstrafiken inte går genom våra bostadsområden, bygger cykelvägar etc?
– varför ställs inte krav på viten och åtgärder för att minimera konsekvenser av skador på människor och miljö?

Frågor till NCC:
– varför bryr ni inte om de människor som påverkas negativt av er verksamhet?
– varför är ni så arroganta i ert bemötande och förringar vår oro för vår miljö?
– varför erbjuder ni er inte att bygga en bra miljö för de människor som bor i Bålsta genom ex.vis att styra om trafiken, anlägga cykelvägar, sätta upp mätutrustning etc?
– hur känns det att leda en verksamhet som blir så genuint ogillad bland folk – är pengar allt som mäts i er verksamhet?

Man kan bara beklaga – Bålsta blir åter igen Stockholms soptipp – en Industrihamn och snart vald till Sveriges fulaste kommun.

Finns det något vi kan göra nu?

Vi ska överklaga till Högsta Domstolen!

2016-06-01 Cementas vill utöka verksamheten i Kalmarviken

Cementa har nu skickat sin ansökan till Länsstyrelsen, 169-sidor. Vill utöka av sin verksamhet i Kalmarviken. Idag går ingen fartygstrafik till hamnen sedan många år tillbaka. Hamnen har byggts om under våren för att kunna ta emot 40 fartyg.

Cementas cementdepå på Lövholmen/Liljeholmen försörjer hela Stockholmsregionen med cement och årligen hanteras där cirka 400 000 ton. Från anläggningen går c:a 40 bulkbilar ut med cement/dag.

Detta ska flyttas för Stockholmspolitikerna vill utveckla och ska bygga bostäder istället. Nu vill man man ’dumpa’ denna industri i vår vik i fina Bålsta – för att sen köra tillbaka på våra vägar med allt vad det innebär till Stockholm.

Nu måste vi ena oss i Bålsta – så här vill vi inte ha det!

2016-06-23 Domstolsförhandlingarna är klara

Dom meddelas den 26 augusti kl 11.00

Samma datum som ovan lägger Cementa i en ansökan om 40 fartyg (bredvid Gyproc) per år för ta emot och hantera 100 000 ton cementprodukter. En slump eller provokation?

Vi spottar i nävarna och fortsätter kampen mot att Kalmarviken förvandlas till en industrihamn! Vi är idag över 1200 medlemmar i Facebook-gruppen och c:a 30% av Bålsta (eller motsvarande 38% av den vuxna befolkningen) som skrivit på protestlistorna.

2016-06-14 I början av nästa vecka avgörs det!

Domstolsförhandlingarna är offentliga och ALLA kan närvara. Vi är idag över 1130 medlemmar i Facebook-gruppen och c:a 25% av Bålsta som skrivit på protestlistorna.

Har du möjlighet – kom till domstolsförhandlingen – visa att du protesterar mot NCC:s planer på att förstöra vår fina miljö!

Platsen är:
Svea Hovrätt, Wrangelska palatset, sal 10

Start kl 09:00 varje dag

Kortfattad agenda för dagarna:

Måndag 20/6

NCC redogör för sina planer
Motparter förklarar sina protester mot industrihamnen

Tisdag 21/6

Syn, dvs domstolen och alla som är intresserade besöker det aktuella området, start kl 13:30
-Planerad kajplats, anläggning och transportvägar i Toresta
-Kalmarsandsbadet
-Strandstigen 3
-Notholmen 2
-Notholmen 8

Onsdag 22/6

Slutplädering, avslut

Har du ännu inte skrivit på protestlistan? Gör det här!

2016-05-27 NCC:s svar på våra yttranden!

Vi har tagit del av NCC:s svar idag på våra som överklaganden till Mark- och övermiljödomstolen. Och blir RIKTIGT upprörda!

Några exempel på företagets nonchalanta attityd mot oss alla som protesterar mot Industrihamnen. Citaten är direkt hämtade från NCC:s brev den 27 maj.

Om Bålsta kommun:
.. ifrågasätter kommunens påståenden rörande bostadsutvecklingen..”.

Storföretaget mot medborgarna.

Om pengar:
NCC kräver att få krossa fram till kl 22:00 på kvällarna med hänsyn till att kostnaden (för NCC) ökar ”… extra uppställning på 425 000 kr…”.

En rimlig gissning att den ensamme markägarens förtjänst på affären ligger på 20 000 000 kr enbart för NCC:s förhyrning av marken. Och hur mycket förlorar då inte alla vi tusentals människor som bor och nyttjar naturen i viken.

Om båtarna:

”… samma storleksordning som de som anlöper Gyproc idag, 120 långt…”

För de som såg Gyprocs fartyg i veckan var detta 107 meter långt. Tänk dig 1 000 sådana per ÅR – här i viken.

Ljudnivåer

(Riktvärden enl NFS 45/30 dB – dag/natt)

Jämfört med idag 0 decibel. Ofattbara siffror!

Nu måste vi protestera ännu mer! Se till att ALLA du känner, kusiner och kompisar – alla som vill att vårt bad och natur ska utvecklas och användas – skriver på de namnlistor som finns. Här på webben eller på de platser där dessa finns utlagda!

2016-05-06 Yttranden insända!

Många har läst NCC:s svar till alla de som överklagat domen av Mark- och miljööverdomstolen. Yttranden har sänds in på NCC:s svaromål som fortfarande speglar företagets arrogans mot oss alla vi 2 600 personer som protesterar. NCC raljerar över vår oro och bemöter också kommunens åsikter på ett förringande sätt, som exempel:
”… och skador på naturmiljön är betydligt överdrivna …”
”… att kommunens svepande och överdrivna påståenden … för kommunens planering, de boende och naturmiljön inte stämmer”.

Vad är det som händer? Vad är det för ett företag som vill in i vår vik?

Skriv på Namninsamlingen här. Protestera!

2016-04-08 Tidplanen ändrad!

Mark- och miljööverdomstolen har idag beslutat ändra tidplanen. Det är NCC som krävt få igenom förändringen och dessutom fått domstolsförhandlingen förlagt till 20-22 juni 2016. Förhoppningsvis finns fortfarande många hemma trots sommar och midsommar.

Vad kan man säga?

Därmed gäller tidplanen:

1. Svaromål till klagandena för yttrande. Svar senast den 4 maj 2016

2. Kallelser samt förhandlingsordning skickas ut av domstolen senast den 27 maj 2016

3. Målet företas till avgörande vid huvudförhandling med eventuell syn den 20 – 22 2016 (med reservdag den 1 september 2016)

4. Dom i målet meddelas under augusti månad

2016-02-26 Mycket goda nyheter!

Mark- och miljööverdomstolen har idag beslutat att meddela prövningstillstånd för hela målet. Dessutom meddelar domstolen inhibition – dvs ingen byggnation av hamnen mm får sättas igång innan Mark- och miljööverdomstolen prövat målet igen.

Domstolen har meddelat en preliminär tidsplan:

1. Samtliga överklaganden till motparterna för svaromål. Svar senast den 30 mars 2016

2. Svaromål till klagandena för yttrande. Svar senast den 29 april 2016

3. Klagandenas yttranden till motparter för yttrande skriftligen senast den 27 maj 2016

4. Kallelser samt förhandlingsordning skickas ut av domstolen senast den 23 juni 2016

5. Målet företas till avgörande vid huvudförhandling med eventuell syn den 29–31 augusti 2016 (med reservdag den 1 september 2016)

6. Dom i målet meddelas under oktober månad

2016-02-17 Status i dag är vad gäller överklagan till Mark- och miljööverdomstolen på Mark- och miljödomstolens beslut

Ett flertal enskilda, jurister som ombud för boende och företag har överklagat Mark- och miljödomstolens beslut och yrkat på inhibition och stopp for bygget av Industrihamnen. Status är nu:

– på fredag den 19 februari ska NCC ha lämnat synpunkter över våra yrkande om inhibition
– den 23 februari sammanträder Mark- och miljööverdomstolen och tar då ställning till om man ska inhibera Mark- och miljödomstolens verkställighetsförordnande

Man kommer också ta ställning till om vi som överklagat ska beviljas prövningstillstånd, dvs få rätt att ompröva Mark- och miljööverdomstolens dom

Besluten blir offentliga på onsdag – torsdag nästa vecka 08.

Vi alla håller tummarna för ett klokt beslut.

2015-12-22 Domen har nu fallit i Mark- och miljödomstolen. Detta meddelades kl 13:30. Se här hur du överklagar.

NCC får tillstånd att förstöra vår Kalmarvik. Politiska påtryckningar (?) gör att en person – domare, kör över två kommuner, tusentals människor som bor i Bålsta och Upplands Bro med omnejd och låter ett storföretag exploatera människors miljö.

Ofattbart beklämmande.

Man kan konstatera att NCC i huvudsak fått igenom hela sin ansökan inklusive verkställighetsförordnandet. Dessutom har de beviljats lossning av material nattetid, dvs dag och natt – dygnet runt, 45 dB och i 5% av natten upp till 55. Domstolens beslut är bedrövligt och hänsynslöst gentemot oss boende och alla de som använder Kalmarviken för sin fritid och rekreation. Domstolens beslut bygger på av NCC lågkvalitativa utredningar vilket inte är särskilt gott betyg för domstolens förmåga.

Den slutsats som ligger nära till hands att dra är att detta är uppgjort på förhand med politiska påtryckningar.

Inte minst provokativt var detta att man redan den 19-20:e, dvs ett par dagar före dombeslutet meddelats, satte igång geotekniska undersökningar genom att borra hål vid den planerade Industrihamnen ska ligga.

Man kan ju också uppröras av att man tar beslutet strax innan jul, den 22 december då folk går på en längre ledighet. Överklagande ska dessutom vara inne senast 12 januari!!

Hela upplägget tyder på bristande respekt och förakt för alla de 1000-tals människor i Bålsta med omnejd som protesterat, skrivit på namnlistor och de 1000-tals timmar som både enskilda och jurister lagt ner på att förstå och skriva yttrande till domstolen.

Domaren byttes dessutom ut strax före domstolsförhandlingen och inte alls påläst.

Huvudförhandlingen med Mark- och Miljödomstolen genomfördes under tre dagar 7-9 december. Många anslöt, uppskattningsvis 70 personer som mest.

2015-12-10 Några intryck från dessa dagar med sk ”Förhandling”:

I sista stund byttes domaren ut.

Synen genomfördes på olika platser kring viken. Uppenbarligen var det första gången för flertalet av beslutsfattare och konsulter.

NCC representerades av c:a 10 personer, de mesta konsulter. Gissningsvis bor ingen av dessa i Bålsta eller i närheten av en industrihamn.

För motståndarsidan uttalade sig ett flertal advokater som representanter från fastighetsbolag och olika intressenter samt de boende ”sakägare”. Bra sakliga presentationer. Även Aktionsgruppens protester från alla oss som framkommit i media och via namnlistor framfördes.

Från Stockholms länsstyrelse meddelade representanten kortfattat att man ger OK till etableringen. Samt yrkade på 5 timmars ersättning för arbetet att läsa igenom ansökan..

Håbo kommun avslår, anser att det är en olämplig plats och att det strider mot kommunens långsiktiga planer och behov av bostäder och rekreationsmöjligheter. Även Upplands-Bro avslår.

NCC:s presentation gav sken av nonchalans, vaghet och gav många oklara och slingrande besked baserat på tro och teoretiska beräkningar.

Så här agerar NCC:

– vill inte ta ett helhetsansvar för lastbilstrafik, fartygstrafik, detta trots att det är NCC som orsakar verksamheten.”Det får andra svara för”

– vill inte begränsa lastbilstrafiken genom Bålsta. ”Inte vårt ansvar”

– svarar inte på vilken typ av fartyg som anlöper hamnen. ”Inte vårt ansvar”

– vill inte avtala om att hamnanläggningen avvecklas efter 10 år

– anser inte att de som bor vid Kalmarviken är sakägare, inte heller alla de som bor i Bålsta, besöker badplatser och använder vägar och natur

– vill få OK på en momentan ljudnivå på natten på 55 dB!! Obs att naturvårdsverket sätter riktvärdet 30 dB på fritidsområden. Detta under ”driftskedet”

– vill att bullernivåer ska mätas på snittvärdet under perioden, dvs inte under den faktiska tid som arbetet pågår

– vill inte att bullernivåer och damm ska kontrolleras dagligen, typ Hornsgatan eller det andra entreprenörer, typ Jehanders åtar sig att göra. Mätningen ska göras en gång per år och om värdena överskrids, åtgärdas efter 3 månader

– bullervall (enbart mot Thoresta) ska sättas upp efter 6 månader efter det att verksamheten körts igång (inte i etableringsskedet)

– vill inte svara på vad de övriga 500 000 ton ”övriga massor” är, dvs material som inte kommer från Förbifart Stockholms tunnelbygge

– ger olika uppgifter på antal transporter i ansökan, i media och vid presentationen

– nämner vid presentationen ”utlastning vid kaj”, detta är helt nytt dvs att fartyg också ska gå UT från hamnen, dvs fler än de 2-3 fartyg dagligen från Förbifarten

– raljerar över ”felaktiga uppgifter som cirkulerar i sociala medier”

De slutsatser man kan dra är:

– vi känner inte trygghet med NCC Roads som entreprenör

– NCC vill bygga en permanent hamn, inte bara en temporär för Förbifart Stockholm. Dvs Kalmarviken kommer att förstöras för alltid

– man negligerar det faktum att 1000-tals innevånare är oroliga för att vår hälsa och miljö äventyras – badplatser och natur

– våra barn kommer inte att vara trygga, NCC tar inte ansvar för transporter på våra vägar genom Bålsta där våra barn passerar

– östra stranden är ett helt orört naturområde idag. Detta kommer att förstöras av hamnen

Vad blir sen följdkonsekvensen av detta då Cementa ansöker om bygga ut hamn, exploatera och ta in ytterligare 250 fartyg/år. ”Det är ju redan en Industrihamn”.

Kalmarviken blir förstörd för gott.

Namninsamlingen avstannar inte – vi fortsätter protesterna mot Cementas kommande ansökan om utbyggnad med ny verksamhet i våra bostadsområden.

Fortsätt protesterna mot att förstöra vår miljö i Bålsta och Toresta! Oberoende av dom kommer detta att överklagas antingen från Aktionsgruppen eller NCC. Skriv på namninsamlingen och gå med i gruppen på Facebook och protestera mot att vår fina ort med Mälarnära natur, bad och fritidsliv förstörs för alltid.

Vi har tidigare ställt en direkt fråga till våra Håbopolitiker i kommunstyrelsen angående exploateringen av Kalmarviken:
‘Vi skriver till dig som vår politiker och vill veta vad du tycker och om du har för avsikt att verka för att stoppa miljöförstöringen som planeras i Bålsta’.
Se svaren här.

Det är oförsvarbart att låta en tysk storkoncern, Cementa (HeidelbergCement Group) och NCC-koncernen styra utvecklingen för egen vinning mot en stor industrihamn.

Protestera mot att exploatera Kalmarviken och göra denna till en industrihamn! Vi vill att våra politiker stoppar detta, på samma sätt som Stockholm gjort med Liljeholmen och istället bygger bostäder.

Det rör sig om tillstånd för ofattbara 1350 fartyg per år med 4 miljoner ton sten från NCC som ska krossas och 400 000 ton från Cementa, cementprodukter, sten, grus och giftig flygaska. Detta ska jämföras med de 20 fartyg per år som nu går in i Bålsta till Gyproc.

C:a 400 st (!), upp till 60-tons tunga lastbilstransporter kommer varje dag gå på våra vägar (varav c:a hälften på Kalmarleden var 3:e minut). På vägar där våra barn passerar. Krossning och transporter ska ske fram till kl 22:00 på natten. Lossning dygnet runt.

Vi är mycket upprörda och oroade! Vi vill att våra barn ska vara trygga. Vi vill inte att våra fina bad förstörs. Vi vill inte ha mer miljöförstöring och buller. Vi vill behålla vårt tysta och natursköna samhälle där alla trivs.

Det är helt oacceptabelt att lägga tung, bullrande, miljöförstörande verksamhet mitt bland bostäder och vid Mälaren som nyttjas för bad, båtliv, friluftsliv, fiske, skridskoåkning av tusentals människor. Närmaste bostad till NCC är 250 meter och till Cementa 100 meter. Mälaren är också vår vattentäkt för dricksvatten.
Vi vill inte att Bålsta förstörs. Vad vinner våra kommuner på det?

Aktionsgruppen Stoppa Industrihamnen i Bålsta!